Zaznacz stronę

Charakterystyka zawodu ślusarz
Kształcenie zawodowe w ZSZ w Gorzycach ma na celu przygotowanie młodzieży do aktywnego i świadomego funkcjonowania w warunkach współczesnego rynku pracy.
Zadania szkoły, oraz sposób ich realizacji uwarunkowane są zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, stosowaniem nowych technologii produkcyjnych, a także wzrostem oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gorzycach, kształcącej w zawodzie ślusarz,
oprócz przedmiotów ogólnokształcących,  przygotowywani są do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
  • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • wykonywania połączeń;
  • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, oraz maszynowej.
W zakresie tego działu uczniowie poznają rodzaje obróbki ręcznej i maszynowej, zasady doboru materiałów i narzędzi do danego rodzaju obróbki,
zasady doboru narzędzi pomiarowych ,posługują się narzędziami pomiarowymi oraz stosują różne techniki pomiarowe, rozróżniają elementy budowy obrabiarek uniwersalnych, dobierają materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Wykonują prace z zakresu obróbki ręcznej: trasowanie, piłowanie, gięcie, gwintowanie, cięcie.
Wykonują prace z zakresu obróbki maszynowej: nawiercanie, wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie, cięcie mechaniczne, szlifowanie, toczenie, frezowanie. Potrafią ocenić jakość wykonanych prac.
Wykonywanie połączeń materiałów.
W dziale tym uczniowie poznają techniki i metody łączenia materiałów, nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami i sprzętem do wykonywania połączeń materiałów, poznają zasady doboru materiałów do wykonania danych połączeń, oraz ich przygotowania.
Wykonują połączenia materiałów: skręcane, wciskane, nitowane, zgrzewane, lutowane, spawane, klejone. Oceniają jakość wykonanych połączeń.
Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Zakres działu obejmuje posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, planowanie czynności związanych z demontażem maszyn i urządzeń, charakterystykę procesów zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, oraz ocenę ich stanu zużycia.
Uczniowie wykonują czynności naprawcze danych elementów, dokonują montażu po naprawie, stosują odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne, oraz potrafią samodzielnie ocenić jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

Baza dydaktyczna ZSZ – ślusarz
Zespół Szkół w Gorzycach oferuje uczniom ZSZ w zawodzie ślusarz zajęcia dydaktyczne
w następujących pracowniach:

  • pracowni metrologii z bazą nowoczesnych narzędzi pomiarowych,
  • pracowni technologii wyposażonej w stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, próbki materiałów stosowanych do wykonywania prac ślusarskich, części maszyn, narzędzia i przyrządy do wykonywania prac ślusarskich, wyroby ślusarskie, dokumentacje technologiczne, normy dotyczące zasad wykonywania wyrobów ślusarskich, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi wyrobów ślusarskich,
  • pracowni rysunku technicznego ze stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w programy CAD, CAM,
  • pracowni ślusarskiej zaopatrzonej w stoły ślusarskie z imadłami, zestawy narzędzi do obróbki ręcznej, wiertarki stołowe i kadłubowe, giętarki do blach, giętarkę hydrauliczną do rur, piłę taśmową, szlifierki ostrzałki, prasę śrubową,
  • pracowni łączenia metali z urządzeniami do spawania różnych gatunków metali, cięcia plazmą, zgrzewania, lutowania,
  • pracowni obrabiarek konwencjonalnych (tokarki, frezarki, szlifierki).
Skip to content