Zaznacz stronę

Technik Logistyk

planowanie, organizowanie, zarządzanie
Rekrutacja

Technik Logistyk

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Technik  logistyk,  to  jeden  z  najnowocześniejszych  i  dobrze  płatnych  zawodów  na  rynku  krajowym i zagranicznym. Uzyskanie  tytułu  technika  logistyka  umożliwi  podjęcie  pracy  m. in.: w   przemyśle,  handlu,  transporcie, telekomunikacji  oraz  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego. 

Technik Logistyk projektuje, organizuje i odpowiada za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownik średniego szczebla wykonuje szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi. 

Możliwość zatrudnienia:

Technik logistyk może podejmować pracę w działach: logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo- spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. na stanowiskach:

 • specjalisty sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalisty planowania zakupów
 • specjalisty handlu elektronicznego
 • specjalisty logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalisty systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalisty gospodarki odpadami
 • specjalisty planowania produkcji i zapasów
 • specjalisty pakowania i opakowań
 • specjalisty transportu wewnętrznego
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne
 • specjalisty gospodarki materiałowej.

 

d

Technik Logistyk

Zostań specjalistą do spraw logistyki!

l

Kompetencje:

W trakcie nauki technik logistyk zdobywa dwie kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika logistyka.

Praktyka zawodowa realizowana jest w przedsiębiorstwach logistycznych zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

s

To co najważniejsze:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy logistyki
 • Język angielski w logistyce
 • Gospodarka magazynowa
 • Magazyny przyprodukcyjne i dystrybucyjne
 • Transport

Przemioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Procesy magazynowe
 • Procesy produkcyjne i dytrybucyjne
 • Organizowanie procesów transportowych

Kompetencje miękkie:

 • odpo­wie­dzial­ność
 • sys­te­ma­tycz­ność
 • obo­wiąz­ko­wość
 • punk­tu­al­ność
 • zawzię­tość
 • sumien­ność
 • empatia
 • pomy­sło­wość
 • komu­ni­ka­tyw­ność
 • umie­jęt­ność adap­ta­cji
 • dys­cy­plina
 • kre­atyw­ność
 • ela­stycz­ność
 • odpor­ność na stres
 • umie­jęt­ność samo­dziel­nego moty­wo­wa­nia się

Wyżej wymienione kompetencje pozwa­lają na podno­sze­nie swo­ich kwa­li­fi­ka­cji, lep­sze komu­ni­ko­wa­nie się z oto­cze­niem, a także szyb­sze reago­wa­nie na zmie­nia­jące się sytu­acje co w dzi­siej­szym szybko zmie­nia­ją­cym się świe­cie jest bar­dzo istotne.

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content