Zaznacz stronę

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.

Naukę w szkole może rozpocząć każdy kto ukończył 18 lat lub kończy w danym roku kalendarzowym, w którym zapisuje się do szkoły oraz posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Czas trwania nauki: 3 lata

Wymagane dokumenty :

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej
podanie o przyjęcie do szkoły (dostępny w zakładce: pliki do pobrania)
zdjęcie – format 3,5x 4,5 cm (3 szt.)
ksero dowodu osobistego

NAUKA JEST BEZPŁATNA !!!

Nauka jest bezpłatna!!!

Zespół Szkół w Gorzycach oferuje kursy kwalifikacyjne, które umożliwiają nabywanie umiejętności potrzebnych w pracy, doskonalenie kwalifikacji, czy zdobywanie uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

 

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  posiadającą wieloletnią praktykę zawodową, rzetelną wiedzę i bogaty warsztat metodyczny. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymujezaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.Następnie będzie mogła przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, przeprowadzanego przez o.k.e.

 

Zdobycie nowej kwalifikacji będzie możliwe w czasie o wiele krótszym niż w przypadku „tradycyjnego” kształcenia w szkole. Umożliwi to szybkie przekwalifikowanie się, co z kolei zwiększy szanse na rynku pracy. Zajęcia kursowe obejmowałyby bowiem kwalifikacje należące do tych zawodów, w których kształci szkoła.  Kurs może rozpocząć się po utworzeniu co najmniej 20 osobowej grupy słuchaczy. Zasady rekrutacji:

 • brak egzaminów wstępnych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • naukę w  szkole  może rozpocząć każdy kto ukończył 18 lat lub kończy w danym roku kalendarzowym, w którym zapisuje się do szkoły oraz posiada świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej lub innej (szkoła branżowa, licePrzy zapisie poprosimy o:
  • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
  • 3 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  • podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
  • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

  Absolwenci uzyskują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
  • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

   

Kurs Kwalifikacyjny – Technik Mechanik 311504

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów

430 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie

K1- /M.19/Użytkowanie obrabiarek skrawających

650 godz.

Praktyki zawodowe w wymiarze 7 tygodni (280 godz.)

K2- /M.44/Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

150 godz.

RAZEM

1230 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie 430 godz.
K1- /M.19/Użytkowanie obrabiarek skrawających 650 godz. Praktyki zawodowe w wymiarze 7 tygodni (280 godz.)
K2- /M.44/Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 150 godz. Praktyki zawodowe w wymiarze 7 tygodni (280 godz.)
RAZEM 1230 godz.

Kurs Kwalifikacyjny – Technik Ekonomista 331403

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne,organizacja pracy małych zespołów

280 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie

K1-/A.35/Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

470 godz.

Praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni (240 godz.)

K2-/A.36/Prowadzenie rachunkowości

520 godz.

RAZEM

1270 godz.

 

 

Kurs Kwalifikacyjny – Technik Informatyk 351203

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne,organizacja pracy małych zespołów

270 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie

K1-/E.12/Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

360 godz.

Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

K2-/E.13/Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

300 godz.

K3-/E.14/ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

420 godz.

RAZEM

1350 godz.

 

 

Kurs Kwalifikacyjny – Sprzedawca 522301

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne.

200 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej

K1-/A.18/Prowadzenie sprzedaży

700 godz.

Praktyka zawodowa w ramach godzin

RAZEM

900 godz.

 

Dla zainteresowanych istnieje możliwość organizacji zajęć tylko z pojedynczych kwalifikacji wchodzących w skład zawodu. 2. Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej. -Sprzedawca

 

Kurs Kwalifikacyjny – Operator obrabiarek skrawających  722307

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: : bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne.

400 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej

K1-/M.19/Użytkowanie obrabiarek skrawających

650 godz.

Praktyka zawodowa w ramach godzin

RAZEM

1050 godz.

 

Dokładne informacje uzyskasz pod numerem telefonu /15/8362087, na stronie internetowej

 

SZKOŁA POLICEALNA

Szkoły policealne przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Długość nauki uzależniona jest od czasu, jaki potrzeba by gruntownie przygotować do konkretnego zawodu, ale nie przekracza 2 lat. Absolwent szkoły policealnej uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (technika lub pracownika wykwalifikowanego). Zespół Szkół w Gorzycach proponuje szeroką ofertę kierunków, która jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem pracowników w danym zawodzie.

Typy szkół policealnych:

 • technik informatyk 
 • technik rachunkowości 
 • technik administracji

Kształcenie prowadzone jest według programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Absolwenci tego typu szkoły mogą uzyskać państwowy dyplom technika po przystąpieniu do zewnętrznych egzaminów zawodowych.

d

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Wybierz Nasz Zespół Szkół w Gorzycach!

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content