Zaznacz stronę

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.
2. Statut Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach.

§ 1
SAMORZĄD UCZNIOWSKI tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
SAMORZĄD działa w oparciu o regulamin samorządu zgodny ze statutem szkoły.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Praca w SAMORZĄDZIE:
stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, 
uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie
i innych, 
uaktywnia społecznie. 
Działalność SAMORZĄDU wspiera i nadzorują opiekunowie. 
§ 2
CELE I ZADANIA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły.
SAMORZĄD reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji pozaszkolnych.
Realizacji celów SAMORZĄDU winna towarzyszyć dbałość
o dobre imię szkoły.
Do zadań SAMORZĄDU należy w szczególności:
przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej, tj.
współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki, 
występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji, 
mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej, 
organizowanie uroczystości szkolnych, 
organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej, 
organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 
wnioskowanie do dyrektora o udzielenie pochwał i nagród, 
występowanie z poręczeniem za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna. 
Pełnienie funkcji łącznika między uczniami a pozostałymi organami społeczności szkolnej: Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
§ 3
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Organami SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO są:
samorządy klasowe, 
samorząd szkolny. 
Wszystkie wybory personalne dokonywane są w głosowaniu tajnym.
Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
Opiekunowi SAMORZĄDU przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji samorządu niezgodnych ze statutem szkoły.
§ 4
SAMORZĄDY KLASOWE
SAMORZĄD KLASOWY składa się z trzech osób:
• PRZEWODNICZĄCY KLASY,
• ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO,
• SKARBNIKA.
SAMORZĄD KLASOWY reprezentuje uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw należących do właściwości samorządu.
Do zadań samorządu klasowego należy:
–    ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
–    reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkoły;
–    występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
–    udział w pracach organizowanych przez Samorząd Uczniowski;
–    informowanie klasy o postanowieniach i pracach Samorządu Uczniowskiego;
–    inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski.
§ 5
SAMORZĄD SZKOLNY
Samorząd szkolny stanowią:
PRZEWODNICZĄCY, 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, 
SKARBNIK, 
SEKCJE ODPOWIEDZIALNE ZA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Skład SAMORZĄDU SZKOLNEGO konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu, na którym następuje również przydział funkcji i obowiązków.
SAMORZĄD SZKOLNY jest organem wykonawczym.
Zebrania SAMORZĄDU zwołuje przewodniczący lub opiekunowie samorządu.
Zebrania SAMORZĄDU SZKOLNEGO odbywają się w zależności od potrzeb.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad społeczność szkolna informowana jest przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów ogłaszanych w klasach.
Zebraniu SAMORZĄDU przewodniczy przewodniczący.
Do kompetencji SAMORZĄDU SZKOLNEGO należy:
–    uchwalenie regulaminu samorządu, 
–    uchwalanie zmian l uzupełnień regulaminu, 
–    uchwalanie głównych elementów programu działania samorządu, 
–    odwołanie członków organów wybieralnych samorządu. 
–    przydział i nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych poszczególnym klasom,
–    występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do Dyrektora i Rady Pedagogicznej,
–    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
–    rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
–    dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
W przypadku niekompetencji członka samorządu szkolnego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa.
Przez niekompetencję rozumie się: nie wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji, działania niezgodne z regulaminem, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, zachowania niegodne ucznia.
Odwołanemu przysługuje prawo do poddania się pod ocenę SAMORZĄDU SZKOLNEGO, którego decyzja jest ostateczna.
W związku z poświadczonym przez opiekuna wypełnianiem swoich funkcji członkowi samorządu szkolnego
w porozumieniu z dyrektorem przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności na lekcji.
W zebraniach samorządu szkolnego mogą uczestniczyć
z głosem doradczym osoby zaproszone.
Do zadań opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy:
–    czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;
–    pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy uczniami, zapobieganie konfliktom pomiędzy uczniami a nauczycielami;
–    aktualizowanie dokumentacji

§ 6
DOKUMENTACJA
Oryginał regulaminu samorządu uczniowskiego przechowywany jest w dokumentacji szkoły.
Protokoły komisji wyborczej przechowywane są przez czas trwania kadencji, której dotyczą.
Roczne plany pracy Samorządu Uczniowskiego, przedstawiane do końca września każdego roku szkolnego na Radzie Pedagogicznej.
Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego przedstawiane w czerwcu Radzie Pedagogicznej każdego roku szkolnego.
§ 7
ORDYNACJA WYBORCZA
Ustępujący SAMORZĄD SZKOLNY w porozumieniu z opiekunem wyłania komisję wyborczą.
Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie – w ciągu 24 godzin od ich zakończenia – wyników wyborów.
Kandydować w wyborach może każdy uczeń w pełni praw uczniowskich.
Wybory odbywają się w trybie tajnym.
Głosuje się na przygotowanych przez komisję kartach zawierających pełną, aktualną listę kandydatów.
Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich udziału możliwie największej liczbie uprawnionych.
Wybory winny odbyć się do końca października każdego roku.
Nowa kadencja SAMORZĄDU SZKOLNEGO rozpoczyna się
z dniem 1 listopada.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin niniejszy został uchwalony przez SAMORZĄD SZKOLNY dnia 26 października 2007 r. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Regulamin jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany przez:
–    przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego;

–    opiekunów Samorządu Uczniowskiego p. J. Cieślak i p. E. Dul.

Skip to content