Zaznacz stronę

NAUKA BEZPŁATNA !!!

Zespół Szkół w Gorzycach oferuje kursy kwalifikacyjne, które umożliwiają nabywanie umiejętności potrzebnych w pracy, doskonalenie kwalifikacji, czy zdobywanie uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  posiadającą  wieloletnią praktykę zawodową, rzetelną wiedzę i bogaty warsztat metodyczny. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymujezaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.Następnie będzie mogła przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, przeprowadzanego przez o.k.e.

Zawodowe kursy kwalifikacyjne zastępują  dotychczasowe szkolne formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych: szkoły zawodowe dla dorosłych, technika uzupełniające. Zdobycie nowej kwalifikacji będzie możliwe w czasie o wiele krótszym niż w przypadku „tradycyjnego” kształcenia w szkole. Umożliwi to szybkie przekwalifikowanie się, co z kolei zwiększy szanse na rynku pracy. Zajęcia kursowe obejmowałyby bowiem kwalifikacje należące do tych zawodów, w których kształci szkoła.  Kurs może rozpocząć się po utworzeniu co najmniej 20 osobowej grupy słuchaczy. Zasady rekrutacji:

 • brak egzaminów wstępnych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • naukę w  szkole  może rozpocząć każdy kto ukończył 18 lat lub kończy w danym roku kalendarzowym, w którym zapisuje się do szkoły oraz posiada świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej.

Przy zapisie poprosimy o:

 • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
 • podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
 • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

Absolwenci uzyskują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

1.Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie.

– Technik mechanik

Kurs Kwalifikacyjny – Technik Mechanik 311504

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne,organizacja pracy małych zespołów

430 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie

K1- /M.19/Użytkowanie obrabiarek skrawających

650 godz.

Praktyki zawodowe w wymiarze 7 tygodni (280 godz.)

K2- /M.44/Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

150 godz.

RAZEM

1230 godz.

 

 

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie 430 godz.  
K1- /M.19/Użytkowanie obrabiarek skrawających 650 godz. Praktyki zawodowe w wymiarze 7 tygodni (280 godz.)
K2- /M.44/Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 150 godz. Praktyki zawodowe w wymiarze 7 tygodni (280 godz.)
RAZEM 1230 godz.  

 

 

-Technik ekonomista

Kurs Kwalifikacyjny – Technik Ekonomista 331403

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne,organizacja pracy małych zespołów

280 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie

K1-/A.35/Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

470 godz.

Praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni (240 godz.)

K2-/A.36/Prowadzenie rachunkowości

520 godz.

RAZEM

1270 godz.

 

-Technik informatyk

Kurs Kwalifikacyjny – Technik Informatyk 351203

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne,organizacja pracy małych zespołów

270 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie

K1-/E.12/Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

360 godz.

Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

K2-/E.13/Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

300 godz.

K3-/E.14/ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

420 godz.

RAZEM

1350 godz.

 

Dla zainteresowanych istnieje możliwość organizacji zajęć tylko z pojedynczych kwalifikacji wchodzących w skład zawodu. 2. Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej. -Sprzedawca

Kurs Kwalifikacyjny – Sprzedawca 522301

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne.

200 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej

K1-/A.18/Prowadzenie sprzedaży

700 godz.

Praktyka zawodowa w ramach godzin

RAZEM

900 godz.

 

-Operator obrabiarek skrawających

Kurs Kwalifikacyjny – Operator obrabiarek skrawających  722307

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: : bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,język obcy ukierunkowany zawodowo,kompetencje personalne i społeczne.

400 godz.

Dla kandydatów, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej

K1-/M.19/Użytkowanie obrabiarek skrawających

650 godz.

Praktyka zawodowa w ramach godzin

RAZEM

1050 godz.

 

Dokładne informacje uzyskasz pod numerem telefonu /15/8362087, na stronie internetowej szkoły www.zsgorzyce.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. SZKOŁA POLICEALNA

NAUKA BEZPŁATNA !!!

Szkoły policealne przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Długość nauki uzależniona jest od czasu, jaki potrzeba by gruntownie przygotować do konkretnego zawodu, ale nie przekracza 2 lat. Absolwent szkoły policealnej uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (technika lub pracownika wykwalifikowanego). Zespół Szkół w Gorzycach proponuje szeroką ofertę kierunków, która jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem pracowników w danym zawodzie.

Typy szkół policealnych – technik informatyk – technik rachunkowości – technik administracji Kształcenie prowadzone jest według programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Absolwenci tego typu szkoły mogą uzyskać państwowy dyplom technika po przystąpieniu do zewnętrznych egzaminów zawodowych.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

NAUKA BEZPŁATNA !!!

Naukę w  szkole  może rozpocząć każdy kto ukończył 18 lat lub kończy w danym roku kalendarzowym, w którym zapisuje się do szkoły oraz posiada świadectwo ukończenia  gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej.

czas trwania nauki – 3 lata Wymagane dokumenty : – oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej – podanie o przyjęcie do szkoły (dostępny w zakładce: pliki do pobrania) – zdjęcie – format 3,5x 4,5 cm (3 szt.) – ksero dowodu osobistego

Skip to content