Zaznacz stronę

W dniu 05.07.2024 w WUP Rzeszów została podpisana umowa na realizację projektu pod nazwą: „Uczeń 4.0 – inteligentne specjalizacje – inteligentna szkoła” złożonego w odpowiedzi na nabór
nr FEPK.07.13-IP.01-002/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Numer projektu: FEPK.07.13-IP.01-0042/23
Wartość projektu: 2 080 016,16 PLN (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy szesnaście złotych 16/100 PLN), w tym:
1871 016,16 PLN (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy szesnaście złotych 16/100 PLN) kwoty dofinansowania;
209000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych 00/100 PLN) wkładu własnego.
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2024-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2026-08-31
Umowę podpisali:
W imieniu WUP Rzeszów – Czop Tomasz – Dyrektor Wojewódzkiego Urządu Pracy w Rzeszowie
W imieniu Wnioskodawcy – Krzysztof Komórkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach

Skip to content