Zaznacz stronę

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs przygotowują: p. Anna Babula, p. Magdalena Motas- Korzonek.

2. Termin konkursu:  9 października 2023r. sala 202 , godz.11.35

3. Uczestnikami  mogą  być  uczniowie  klas I- III, 2-3 osoby z każdej klasy.

4. Chętnych prosimy o zapisy do dnia 6 .10. 2023r. u organizatorek konkursu lub nauczyciela języka polskiego.

Cele konkursu:

  1. Wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii.
  2. Sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętności stosowania ich w praktyce.
  3. Uczenie się historii połączone z refleksją nad językiem ojczystym. 
  4. Kształtowanie wrażliwości ortograficznej.

Kryteria oceniania: 

  1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie dyktanda, które oceniane będzie zgodnie z  obowiązującymi zasadami ortografii polskiej. Ocenie podlegać będzie także interpunkcja. Konkurs jest jednoetapowy i polega na napisaniu ze słuchu tekstu dyktanda. Wygrywa ten uczeń , który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów.

Tryb wyłaniania zwycięzców:

Komisja w składzie: p. Anna Babula, p. Magdalena Motas- Korzonek oceni konkursowe dyktanda i sporządzi protokół do dnia  12.10.2023r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną  dyplomami i  nagrodami książkowymi.

ZAPRASZAMY!

Skip to content