Zaznacz stronę

W dniu 9 czerwca uczniowie Technikum Ekonomicznego i Logistycznego byli na wycieczce

w Sądzie w Tarnobrzegu. Pan Sędzia poinformował uczniów o zasadach i zachowaniu

panujących w instytucji sądowej. Zapoznał uczniów ze strukturą i wydziałami znajdującymi

się w sądzie w Tarnobrzegu. Uczniowie dowiedzieli się o rozmieszczeniu osób znajdujących

się na sali rozpraw oraz rodzajach koloru togi.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu jest sądem powszechnym funkcjonującym w

oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r

w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych sądów rejonowych o ustalenia

ich siedzib i obszarów właściwości oraz w oparciu

o ustawę z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Historia

tarnobrzeskiego Sądu sięga lat sześćdziesiątych XIX w. Sąd Powiatowy w Tarnobrzegu

utworzony został jako jeden z pierwszych w Galicji, bo już w 1867r.

Do właściwości Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu należy rozpoznawanie spraw w I

instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych,

gospodarczego, upadłościowego, oraz spraw wieczysto księgowych podmiotów (osób

fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze właściwości

tutejszego Sądu. W wydziale cywilnym rozpatrywane są sprawy z zakresu szeroko

rozumianego prawa cywilnego. W wydziale karnym rozpatrywane są sprawy z zakresu

prawa karnego o przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia, wykroczenia

skarbowe. Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego

i opiekuńczego. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy z zakresu

prawa pracy. Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu rozpoznaje sprawy

ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich

działalności gospodarczej, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, w tym

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym (sprawy gospodarcze).

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego

nieruchomości z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Biuro Obsługi Interesanta prowadzi obsługę interesantów wyłącznie Sądu Rejonowego

w Tarnobrzegu oraz Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Biuro Obsługi Interesanta udziela

informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty

elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych,

przyjmuje pisma procesowe, wnioski i wydaje zamówione dokumenty.

Do właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu należy rozpoznawanie spraw w I instancji

z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanie spraw

penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych,

nadzór wizytacyjny, rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń Sądów Rejonowych

działających na obszarze właściwości Sądu Okręgowego.

Skip to content