Zaznacz stronę

Technik mechatronik. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mecha-troniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu „technik mechatronik” jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i apara-turze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w za-kresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowa-nia i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Technik mechatronik

 • zdobywa wiedzę z takich dziedzin jak mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, metrologia.
 • zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, w tym urządzeń automa-tyki przemysłowej.
 • w czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów technicznych.
 • testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry, co pozwala na opa-nowanie umiejętności z zakresu eksploatacji wybranych układów i urządzeń mecha-tronicznych, układów i urządzeń automatyki, sterowników programowalny PLC, układów elektropneumatyki i elektrohydrauliki oraz prostych manipulatorów i robo-tów.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem tech- nik komputerowych,
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
 • obsługa i programowanie sterow- ników PLC,
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyj- nych i montażowych,
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Szczególnie duży nacisk położony jest na praktyczne zastosowanie technik kompute-rowych w projektowaniu, produkcji oraz kontroli i sterowaniu pra-cą maszyn i urządzeń technicznych. Każdy uczeń po zdobyciu ty-tułu technika posiada umiejętności posługiwania się programami komputerowymi do wspomagania projektowania

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 1. kwalifikacja 1: 
  EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 2. kwalifikacja 2: 
  EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Sylwetka absolwenta:

Mechatronik musi być osobą samodzielną, która potrafi analizować sytuację i podejmować decyzje. Ponadto liczy się cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie to:

 1. dobra koncentracja uwagi
 2. zainteresowanie elektroniką i techniką komputerową
 3. zdolności do nauk ścisłych
 4. podatność na innowacje
 5. dokładność i systematyczność
 6. umysł twórczy, analityczny i logiczny
 7. zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji
 8. jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 9. chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:
wyższe uczelnie techniczne.
 

Technik mechatronik zatrudnienie :

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obra-biarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od pro-dukcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicz-nymi.dzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,  montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu, między in-nymi w takich branżach jak: produkcyjno-konstrukcyjna, technologiczna czy badawczo – rozwojowa. Mogą podjąć pracę we wszelkiego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach zauto-matyzowanych oraz wytwarzających wyroby najwyższej jakości, a także prowadzić działal-ność gospodarczą na własny rachunek. Szkoła przygotowuje do podjęcia studiów na różnego typu uczelniach, nie tylko technicz-nych.

Skip to content