Zaznacz stronę

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania,  musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.  

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • język angielski zawodowy,
 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,
 • logistyka w procesach produkcji,
 • zapasy i magazynowanie,
 • dystrybucja,
 • procesy transportowe w logistyce,
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia logistyki zaopatrzenia i produkcji,
 • pracownia planowania produkcji i dystrybucji,
 • pracownia usług transportowo-spedycyjnych,
 • pracownia obsługi jednostek zewnętrznych.

 

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

 

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

 Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo- spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. na stanowiskach:

 • specjalisty sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalisty planowania zakupów
 • specjalisty handlu elektronicznego
 • specjalisty logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalisty systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalisty gospodarki odpadami
 • specjalisty planowania produkcji i zapasów
 • specjalisty pakowania i opakowań
 • specjalisty transportu wewnętrznego
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne
 • specjalisty gospodarki materiałowej.

  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 Pracownia logistyczna wyposażona jest w:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

projektor multimedialny,

 • drukarkę,
 • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia):
 • podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • z edytorem tekstu,
 • arkuszem kalkulacyjnym,
 • programem do tworzenia prezentacji,
 • czytniki kodów kreskowych, dzięki którym uczniowie mają możliwość zapoznania się z urządzeniami służącymi do automatycznej identyfikacji towarów,
 • makiety urządzeń magazynowych i magazynów wykonane przez uczniów szkoły w ramach zajęć
 • wzory dokumentów magazynowych, transportowych
 • czasopisma branżowe,
 • filmy

 

Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 4 lata. ( po gimnazjum) , a 5 lat po 8 letniej szkole podstawowej. Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.

Kwalifikacja AU.22.: Obsługa magazynów
• realizacja procesów magazynowych
• obsługa magazynów przyprodukcyjnych
• obsługa magazynów dystrybucji

Kwalifikacja AU.32.: Organizacja transportu
• planowanie i organizowanie procesów transportowych
• planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
• dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

Skip to content