Zaznacz stronę

Charakterystyka zawodu mechanik – monter maszyn i urządzeń
W procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Gorzycach, szczególną uwagę zwracamy na integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gorzycach, kształcącej w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, nauki języka niemieckiego z naciskiem na słownictwo branżowe, przygotowywani są do wykonywania następujących zadań zawodowych:
dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
Montaż maszyn i urządzeń

Uczeń:
1)      rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
2)      stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
3)      dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
4)      przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
5)      ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
6)      wykonuje montaż połączeń;
7)      wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
8)      wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych;
9)      sprawdza jakość wykonanego montażu;
10)  posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu.
Obsługa maszyn i urządzeń
Kliknij zdjęcie aby otworzyć

Uczeń:
1)      charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
2)      określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
3)      przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;
4)      wykonuje prace konserwacyjno – naprawcze;
5)      rozróżnia części maszyn i urządzeń;
6)      dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;
7)      wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
8)      wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
9)      instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;
10)  dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;
11)  ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.
 
Baza dydaktyczna ZSZ – mechanik – monter maszyn i urządzeń
Zespół Szkół w Gorzycach oferuje uczniom ZSZ w zawodzie mechanik – monter maszyn
i urządzeń, zajęcia dydaktyczne w następujących pracowniach:
pracowni technologii, wyposażonej w modele, przekroje, atrapy maszyn i urządzeń, elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych, próbki materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, narzędzia i przyrządy pomiarowe, elementy maszyn i urządzeń, narzędzia do montażu, dokumentację techniczną oraz katalogi maszyn i narzędzi, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w stanowiska komputerowe, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego, dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
pracowni montażu, wyposażonej w stoły ślusarskie, urządzenia i przyrządy do prac montażowych, urządzenia dźwigowe i transportu wewnętrznego, narzędzia i urządzenia do mycia i konserwacji, prasy montażowe z oprzyrządowaniem,
wiertarki stołowe, szlifierkę ostrzałkę, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia monterskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, środki ochrony indywidualnej.
 
Absolwent w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń 
po potwierdzeniu kwalifikacji: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Skip to content