Zaznacz stronę

„Późna dorosłość – to czas pomyślny.”

Dzień Seniora obchodzony jest na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.                                                                                                                 

Młodzież Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach postanowiła włączyć się w Ogólnopolską Kampanię Społeczną ,,Zauważeni’’, której patronami są redakcja UWAGA !TVN i Fundacja ZACZYN. Uczniowie zbierają materiały , spotykają się z seniorami , prowadzą rozmowy i atrakcyjne spotkania, a wszystko po to , aby zwrócić uwagę na seniorów i ich potrzeby .Podsumowaniem będzie przygotowana praca konkursowa ,,Ten chłopak. Ta dziewczyna ‘’,w której ukazana zostanie sylwetka seniora sprzed lat i teraz. Bo przecież w każdej osobie pomimo podeszłego wieku wciąż jest ,,Ten chłopak. Ta dziewczyna’’. Możemy już dzisiaj powiedzieć ,że ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń. Dzięki nim mogą uniknąć wielu błędów życiowych. Jan Paweł II mówił, że „Starość jest takim czasem, w którym wszystko zmierza ku temu, żeby lepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca”. To w jesieni życia zdobywamy mądrość życiową i możemy stać się człowiekiem prawdziwie spełnionym. Mówiąc wprost słowami Papieża: „Bez zniechęcenia kontynuujcie waszą drogę i niech radość będzie w sercach waszych”. 

Grupa młodych ludzi ,,Zauważeni z Gorzyc” z Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach przyłączyła się do akcji organizowanej przez Samorządowe Przedszkole w Gorzycach i wzięła udział w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych. Uroczystość została uatrakcyjniona występami trzech grup przedszkolnych ,,Słoneczka’’, ,,Jagódki’’ , ,,Wiewiórki’’ oraz piosenkami w wykonaniu Sylwii Krzaczkowskiej i Natalii Kilijańskiej , poezją W.Szymborskiej w wykonaniu Angeliki Zawadzkiej oraz ukraińską balladą odśpiewaną przez Andrzeja Matsolę. Podsumowaniem tego spotkania był koncert seniorów z UTW . Życzenia w imieniu Wójta Gminy Gorzyce wraz ze słodką niespodzianką przekazała pani skarbnik Marta Mazur-Matyka.

Skip to content